diumenge, 7 de febrer del 2016

Variacions en les poblacions de papallones

L'estructura de la població d'una espècie és la manera com els individus estan distribuïts en l'espai i el grau en que les poblacions estan vinculades a l'emigració i a d'immigració.

La dinàmica de poblacions descriu com el nombre d'individus d'una espècie canvia amb el temps. Els ecòlegs sempre han estat interessats en saber com les poblacions responen a les fluctuacions en els recursos, els enemics naturals, i les condicions ambientals. Aquest tipus d'informació és necessària per a la gestió i conservació de les papallones. Es necessari conèixer si les poblacions d'un indret determinat creixen o decreixen, persisteixen o s'extingeixen o si colonitzen altres àrees.

La població d'una espècie de papallona pot regular-se per diferents mecanismes

Densitat: les taxa de creixement en una població és alta en el cas de que la densitat sigui baixa i pel contrari, la taxa de creixement és baixa quan la densitat és alta. Aquest patró és dóna si per exemple una població ha sofert una important , mortalitat, o bé hi ha hagut una baixa taxa de naixements o una forta onada de migració o emigració.

Blanca de la col
Limitació de recursos: la disponibilitat de recursos és un factor important a l'hora de determinar la població d'una espècie de papallones. Sovint la limitació no està tant en la presència de la planta hoste, com en que aquesta planta es trobi en el lloc adient on la papallona pugui deixar els ous i l'eruga pugui alimentar-se.

Sovint les erugues hostatjades en una mateixa planta competeixen pels recursos, per exemple en l'espècie Antocharis cardamine , l'Aurora, la papallona pon un ou en cada flor de la seva planta hoste, crucíferes, les larves són caníbals i per tant les papallones eviten posar ous en flors on ja n'hi ha. Així, el nombre d'ous dipositat per una femella d'aquesta espècie, està limitat pel nombre de flors de crucíferes d'una àrea.

Enemics naturals: els depredadors, els paràsits i els agents patògens són també reguladors de les poblacions de papallones. Diferents enemics naturals afecten diferents estadis del cicle de vida de les papallones, normalment els paràsits actuen a les primeres fases del desenvolupament, sobretot la larvària, mentre que els depredadors actuen a les fases més avançades del cicle.

Condicions climàtiques: el clima pot afectar la dinàmica de poblacions d'una manera directe: causant la mort de les larves per gelades fora de temps, inundacions, mal temps durant l'època de posta. El clima també por afectar indirectament alterant les relacions amb altres espècies, per exemple, es coneix que la segona generació de la papallona Aglais urticae, la Papallona de les ortigues, és més abundant en anys plujosos durant els mesos de juny i maig perquè el creixement de les larves és més alt degut al contingut més alt en aigua i nitrogen de la planta nutrícia,

Font: Ecology of butterflies in Europe